Náhodný nález teratomu vaječníku u feny

Článek popisuje případ náhodného nálezu nepravidelného radiodenzního útvaru v mezogastriu při posuzování myelografie u dva roky staré feny rotvajlera. Útvar byl chirurgicky odstraněn a histologicky diagnostikován jako teratom vaječníku.

Tumory vaječníků fen jsou vzácné.Skutečná prevalence není známá. Vzácný výskyt je dán též trendem kastrace fen v nízkém věku.

Nádory vaječníků jsou členěny na:

 • nádory ze stromatu zárodečných pruhů,
 • nádory ze zárodečných buněk,
 • nádory z povrchového epitelu.

Tumory ze zárodečných buněk jsou rozlišovány na:

 • dysgerminom (z nediferencovaných zárodečných buněk)
 • teratom (ze zárodečných buněk po tkáňové diferenciaci)
 • embryonální karcinom (z embryonálních totipotentních zárodečných buněk schopných pozdější diferenciace).

Nejčastějšími tumory vaječníku jsou nádory ze stromatu zárodečných pruhů a nádory z povrchového epitelu. Tumory ze zárodečných buněk jsou raritní.1 

Vlastní popis případu 

Nacionále: Rotvajler, fena, stáří 2 roky.

Anamnéza: Fena byla předvedena pro progresivní neurologické obtíže.

Klinické vyšetření: Mimo neurologických problémů nebyly zjištěny žádné změny celkového zdravotního stavu. Neurologickým vyšetřením byla zjištěna paraparéza.

Rtg vyšetření: Myelografickým vyšetřením byl zjištěn defekt v intumescentia cervicalis. Jednalo se suspektně o extradurální lézi s kompresí míchy. Během posuzování myelografie byl zjištěn nepravidelný radiodenzní útvar velikosti limetky v mezogastriu.

Ultrasonografické vyšetření: Útvar v mezogastriu byl komplexní polycystický útvar umístěný za pólem pravé ledviny volně v dutině břišní. 

Cytologické vyšetření (FNAB): Tenkojehelnou aspirací pod kontrolou ultrazvuku byla získána serózní tekutina s nízkým obsahem buněk, zejména malých lymfocytů, nedegenerovaných neutrofilů a makrofágů. Diagnosticky významné vzorky ze solidních částí tumorů se nepodařilo odebrat.

Probatorní laparotomie: Na základě předchozích vyšetření bylo přistoupeno k probatorní laparotomii, při které jsme zjistili, že se jedná o nádorově změněný pravý vaječník a provedli jsme ovariohysterektomii. 

Makroskopické vyšetření: Vaječník byl celý tumorózně změněný, velikosti asi 5 x 4 cm. Na řezu byl tumor polycystický, cysty obsahovaly chlupy, maz, nebo jen serózní tekutinu. V některých místech byla tkáň stromatu chrupavčitá až kostěná. Z tumoru bylo odebráno několik bioptických vzorků tak, aby histologické vyšetření obsáhlo všechny struktury tumoru. 

Histologické vyšetření: Bioptáty byly zpracovány běžnou parafínovou technikou, kostěné bioptáty byly demineralizovány a obarveny HE. Ke znázornění kolagenních vláken jsme některé bioptáty obarvili podle Van Giesona. V bioptátech byly zjištěny vyzrálé, ale chaoticky uspořádané následující tkáně: v menší míře tkáň vaječníku s několika folikuly a povrchovým kubickým epitelem; cysty vystlané keratinizujícím vrstevnatým dlaždicovitým epitelem s adnexy i bez adnex; vazivo kolagenní, tuková tkáň, vyzrálá chrupavka a kost, nervová tkáň, shluky lymfocytů; stěna některých cyst byla tvořena plochým dlaždicovitým epitelem 

Diferenciální diagnostika: Na základě náhodného nálezu útvaru na rtg snímku a USG nálezu připadal diferenciálně diagnosticky v úvahu částečně kalcifikovaný nádor, absces, cysta, případně cizí těleso. Útvar mohl vycházet ze střeva, dělohy, vaječníků, močovodů, nadledvinek, mízních uzlin, z mezenteria nebo omenta.

Diagnóza: Na základě získaných výsledků byl určen teratom.

Terapie: Chirurgická terapie.

Prognóza: Teratom má po chirurgickém odstranění velmi dobrou prognózu.

Diskuse

Moris a Dobson udávají, že tumory ze zárodečných buněk tvoří 6 až 12 % všech tumorů vaječníku. Teratomy se u fen vyskytují ve věku od dvaceti měsíců do devíti let, nejvíce u zvířat do šesti let.

Tumory ze zárodečných buněk jsou histologicky heterogenní s různým tkáňovým složením, stupněm zralosti a biologickým chováním. Teratomy vznikají z totipotentních zárodečných buněk, které prodělaly tkáňovou diferenciaci a vytvořily tkáně dvou nebo tří zárodečných listů. Proto má pestré histologické složení, které nelze odvodit od tkání vaječníku. Tkáňové struktury teratomu jsou histologicky diferencované bez organizace. Mohou být cystické nebo solidní, mohou obsahovat nervovou tkáň, kůži, žláznatou tkáň, vazivo, chrupavku, kost, zuby, tukovou tkáň, respirační epitel, svaly. Pravidelně sildenafil zjišťuje dermoidní cysta. Různé tkáně mohou být zralé nebo nezralé.

Nejčastěji jsou teratomy dobře diferencované a benigní, ačkoli jsou popisovány i maligní varianty.3 Teratom u fen může metastázovat, ale je méně maligní než teratom u žen.4 Metastázy jsou popisovány převážně u tumorů složených z nediferencovaných elementů.3

Závěr

Již makroskopickým vyšetřením vaječníku jsme mohli usuzovat, že se jedná o teratom. Histologické vyšetření bylo potřebné k posouzení vyzrálosti jednotlivých struktur nádoru, dle které se usuzuje o případné malignitě tumoru. Na našem pracovišti bylo v letech 1993 až 2003 vyšetřeno 36 tumorózně změněných vaječníků fen, z toho tumory ze zárodečných buněk tvořily 8,4 % (jeden dysgerminom, dva teratomy; jeden u feny německého ovčáka sedm let staré, druhý je tento popisovaný případ). Na popsaném případu byl nejzajímavější náhodný nález tumoru na rtg snímku. Další průběh případu po operaci nelze sledovat. Fena byla pro neurologické obtíže utracena a nebylo provedeno následné patoanatomické vyšetření.

Literatura:

 1. Withrow S. J., MacEwen E. G. Small Animal Clinical Oncology. Third edition. Philadelphia, Pennsylvania; W. B. Saunders company, 2001:718.
 2. Kennedy P. C., Cullen J. M., Edwards J. F., Goldschmidt M. H., Larsen S., Munson L., Nielsen S. Histological Classification of Tumors of the Genital System of Domestic Animals. Second Series Volume IV. Washington, D. C.; Armed Forces Institute of Pathology, 1998:78.
 3. Moris J., Dobson J. Small Animal Oncology. Oxford; Blackwell Science Ltd, 2001:298.
 4. WHO International Histological Classification of Tumors of Domestic Animals: part 2. Bull World Health Organ., 1976:53.
 5. Bednář B. a spol. Základy klasifikace nádorů a jejich léčení. Vydání 1. Praha; Avicenum, Zdravotnické nakladatelství, 1987:740.
 6. Halouzka R. Systémová veterinární patologie. Díl III. Močový, pohlavní, endokrinní a nervový systém. Vydání 1. Brno; Ediční středisko Veterinární a farmaceutické univerzity, říjen 2000:119.
 7. Jubb K. V. F., Kennedy P. C., Palmer N. Pathology of domestic animals. Volume 3. Fourth edition. San Diego, California; Academic Pres, Inc., 1993:653.

L. ŠEFLOVÁ,1 F. ČADA,1 J. MACEK,2 Z. OŠMERA3
1 Analytické laboratoře Plzeň
2 Veterinární klinika zelená liška, Praha
3 Veterinární klinika Krčské sídliště, Praha
Veterinářství 2005;55:127-128
 

SOUHRN
Šeflová L., Čada F., Macek J., Ošmera Z. Náhodný nález teratomu vaječníku u feny. Veterinářství 2005;55:127-128

Adresa autora:
MVDr. Lenka Šeflová
Analytické laboratoře Plzeň, s. r. o.
Pod Vrchem 51
312 01 Plzeň